Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Sejarah SPM Kertas 3 Bab 8paper 3 bab 8


TajukUmumTugasan
TAJUK 8.5 – PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
(Merujuktema 8 HuraianSukatanPelajarandanbukuteksSejarahTingkatan 4 Bab 8)
Berdasrkantajuk di atascalondikehendakimelaksanakantugasanberikut :
i.                     Membuatrujukanuntukmengumpulmaklumatdaripadapelbagaisumbersepertibukuteks, bukuilmiah, akhbarmajalah, risalah, internet dan lain-lain.

ii.                   Padaharipeperiksaan, calondibenarkanmembawamasukbukuteks, bukuilmiahdanbahanbercetak yang berkaitankedalambilikpeperiksaan.

iii.                  Bahanbercetakbolehdigunakansebagairujukanuntukmenjawabsoalan.


TajukUmumTugasan
TAJUK 8.5 – PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
(Merujuktema 8 HuraianSukatanpelajarandanbukuteksSejarahTingkatan 4 Bab 8)
Soalan :
Huraikanpembaharuandanpengaruh Islam di Malaysia dalamaspekpolitikdanpendidikansebelumkedatangan Barat danmengaitkandengankegemilangan Malaysia padahariini.
Peringatan:                                                                                                                                                        Calonhendaklahmenjawabberdasarkankerangkajawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
MarkahPenuh
Penegenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
1.       Pengenalan

Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang pertapakan Islam di Tanah Melayu.5 markah
Isi dan Huraian
Memahami pembaharuan dan pengaruh Islam dalam politik Malaysia sebelum kedatangan Barat
2.       Pembaharuan dan pengaruh Islam terhadap politik di Malaysia

Huraikan pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat.

i.                     Pentadbiran (15M)

ii.                   Perundangan (15M)

30 markah
Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek pendidikan
3.       Kesan dan pengaruh Islam dalam system pendidikan.

Jelaskan kesan pengaruh Islam dalam system pendidikan di Malaysia.15 markah

Mengaplikasikan :
Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam pada masa kini
4.       Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam yang maju pada masa kini.

Cadangkan langkah-langkah untuk melahirkan Malaysia maju sebagai pusat pendidikan Islam.
15 markah

Menilai kejayaan Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam pada masa kini
5.       Kejayaan Malaysia dalam pendidiakan Islam pada hari ini

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Negara kita dalam mengembangkan pendidikan Islam.
10 markah
Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan Islam antarabangsa
6.       Cabaran menjadikan Malaysia sebuah Negara maju dalam pendidikan Islam

·         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan pendidikan Islam. (5M)

·         Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5M)


10 markah
Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotism daripada pengaruh Islam dalam kecemerlangan negara
7.       Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotism daripada pengaruh Islam dalam kecemerlangan negara.

Nyatakan nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotism daripada pengaruh islam yang diterapkan demi kemajuan negara.
10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8.       Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

PeraturanpemarkahanTingkatan 4 Bab 8
KertasSejarah 1249/3
Soalan :
Huraikanpembaharuandanpengaruh Islam di Malaysia dalampolitikdanpendidikansebelumkedatangan Barat danmengaitkandengankegemilangan Malaysia padahariini.
Soalan
Isi danHuraian
Markah
1
Pengenalan latar belakang pertapakan Islam di Tanah Melayu

-          Agama Islam lahir di  Semanjung Tanah Arab
-          Islam bertapak sekitar abad ke-13 danabad ke-14
-          Kawasan strategik
-          terletak di tengah jalan perdagangan antara timur dan barat
-          Kawasan terbuka – dikunjungi para pedagang luar
-          Peranan pedagang Islam – menyebarkan Islam
-          Melaka pusat perdagangan utama dan pusat penyebaran Islam
-          Negeri –negeri lain – Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Johor

-          Di Melaka – pengaruh Islam dari segi politik, ekonomi, dan social
-          Islam menjadi teras dalam Kerajaan Melaka
-          Melaka menjadi pusat penyebaran terpenting di alam Melayu
-          Penyebaran Islam melalui
-          Perluasan kuasa
-          Perkahwinan
-          Pendidikan
-          Kegiatan intelektual

5
2
Pembaharuan dan pembangunan Islam dalam politik :
a)      Pentadbiran
Ø  Corak dan kedudukan institusi Raja berubah
Ø  konsep Islam
Ø  Istilah Sultan / Zillullah Fi-alamdanZillullahfil-ardh / bayangan Allah di muka bumi
Ø  Pemerintah menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin/ Cth Sultan Mahmud Shah di Melaka Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di pahang
Ø  Sistem pemerintahan dan pentadbiran tiga lapisan ( Pusat, Daerah dan Kampung)
Ø  Tokh Islam dirujuk sebagai nasab keturunan sultan.
Ø  Institusi Sultan berdasarkan perwarisan
Ø  Sultan mempunyai kuasa tertinggi
Ø  Sistem kesultanan di Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Selangor berbeza daripada Negeri Sembilan.
Ø  Negeri Sembilan berasaskan adat Pepatih
Ø  Sultan dibantu oleh pembesar  ( bendahara, laksamana, penghulu, bendahari, dan temenggung)
Ø  Sultan hubungan erat dengan golongan ulama.
Ø  Kemunculan ulama berbilang / Tuk Pulau Manis, Tuk Pulau condong, TukTabal
Ø  Konsep daulat / pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah
Ø  Adatistiadat  / cara berpakaian dan jenis pakaian, bahasa dan pengucapan, tingkah laku
Ø  Istiadat pertabalan yang penuh tertib

b)      Perundangan

Ø  Menjamin keharmonian hidup
Ø  Peraturan hidup digubal menjadi undang-undang
Ø  Dua jenis undang-undang :


i)                    Tidakbertulis

a)      Adat Pepatih
Ø  Orang melayu Minagkabau di Negeri Sembilan
Ø  Diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang
Ø  Musyawarah asas pentadbiran
Ø  Ketua adat lembaga
Ø  Pemilihan ketua daripada peringkat bawah
Ø  Bersifat Matrilineal
b)      Adat Temenggung
Ø  Berasaskan system parilineal
Ø  Diasaskan oleh Ketumanggungan
Ø  Hukum faraid dalam Islam
Ø  Disesuaikan dengan ajaran Islam oleh mazhab shafie

ii. Bertulis
Ø  Hukum kanun Melaka
Ø  Undang-undang laut melaka
Ø  Hukum-hukum Islam dijadikan asas undang-undang yang dikuatkuasa
Ø  Perkembangan undang-undang bertulis
Ø  Undang-undang Pahang, Undang - undang Johor, Undang – undang Perak, Undang –undang Kedah
Ø  Perundangan menjadi pencorak kepada perjalanan pemerintahan dan pentadbiran
Ø  Kekuatan Islam dipaparkan melalui fasal-fasal dalam undang-undang laut Melaka dan Hukum kanun Melaka
Ø  Nakhoda diertikan sebagai imam dan anak buah kapal sebagai makmum
Ø  Undang-undang mengecualikan raja atau sultan daripada sebarang tindakan
Ø  Lambang kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dal kerajaan.30
3
Kesan pengaruh Islam dalam pendidikan di Malaysia

-          2 jenis pendidikan iaitu pendidikan formal dan tidak formal
-          Pendidikan tidak formal
-          Pendidikan awal /asuhan dalam institusi keluarga
-          Penekanan dan pengajaran nilai-nilai moral
-          Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan, dan pemerhatian
-          Contoh –
-          Pertanian
-          Perikanan
-          Pertukangan / kraftangan
-          Mengajar anak-anak mengenai hal-hal agama
-          Kelakuan dan adat resam
-          Sikap bersopans antun
-          Cara berkawan
-          Menjaga maruah
-          Pendidikan melalui cerita-cerita lisan seperti cerita binatang dan cerita jenaka
-          Cerita-cerita berbentuk teladan dan pengajaran seperti Cerita Anjing dengan Bayang-bayang
-          Pendidikan melalui pantang larang dan adat istiadat
-          Pendidikan melalui pantun, peribahasa, danteka-teki
-          Tujuan supaya tidak bercakap bohong,berkelakuan baik dan menjauhkan apa yang ditegah/buat apa yang disuruh.
-          Menerapkan unsur-unsur pengajaran.
-          Pendidikan Formal
-          Pendidikan berkaitan keagamaan secara langsung/peantaraan institusi yang tertentu.
-          Bidangpendidikanilmupengetahuandidominasikanolehgolonganatasandanistana.
-          Istana menjadipusatpengajian.
-          Pendidikandiberikanolehgolonganpendita/guru yang ditugaskankhas.
-          Memberikanpengajarankepadabakalpemerintahdanpembesarkerajaan.
-          Selepaskedatangan Islam pendidikan formal berkembangpesat
-          Tidakterhadkepadagolonganatasansemata-mata
-          Semuagolonganterlibat.
-          Dilaksanakan di istana, masjid, rumah, surau, madrasah danpondok
-          Di rumahpenekananpengajaran al-Quran.
-          Terutama di rumah guru al-Quran /Tok Guru.
-          Kanak-kanakberumur 7-15 tahun. 

15
4
Cadanganlangkah-langkahkearahmatlamat Malaysia majudalampendidikan Islam padamasakini

-          Menguasaiilmupengetahuan
-          Menguasaikemahiran
-          Mengukuhkanjatidiribangsa Malaysia
-          Kreatifdaninovatif
-          Memperkukuhilmupengajian Islam
-          Menaikitarafkemudahanintrastuktur
-          Menambahtenagamahir
-          Meningkatkankecekapanpengurusandanpentadbiran
-          Memperkasakanperananpusatpendidikan Islam
-          Memperluaskanhubungandiplamtikdengannegara Islam lain
-          Mengadakanpoertukaranteknologi
-          Mempeloporipenggunaanbahasaarabdsamsistempendidikan
-          Mengekalkanperpaduannegara
-          Meluaskanpeluangkerjaya
-          Memberibantuankewanganuntukaktivitipendidikan Islam


                                                                        ( Mana-manamunasabah)
-           
15
5
Kejayaan Malaysia sebagaipusatpendidikan Islam yang majupadahariini

-          Penubuhan UIA
-          Program twining dengan university dariMadinahdanMakkah
-          Penubuhan madrasah dansekolahpondok yang moden
-          Gabungjalinkurikulumakademikdan agama
-          Sekolah agama banyakditubuhkan/dibina
-          Penubuhan USIM untukmelahirkanintelek Islam yang professional
-          PenubuhaninstitusisepertiDarul Quran bagimenyediakanpeluangmenlanjutkanpelajarankepadapelajar Islam
-          Menggunakansukatandaripusat-pusatpendidikan Islam yang terkenal di luarnegara
-          Mempunyairamaitenagapengajar yang berkelayakan
-          Ramaiibubapa Islam memilihuntukanakmerekakesekolahaliran agama
-          Sekolah-sekolahaliran agama telah Berjaya melahirkanramaipelajar yang cemerlang

 (mana-manajawapanmunasabah)
10
6
a. cabaran
- kewangan
- kemudahanasas
- teknologimasihrendah
- Tenagakerja
-kurangsokongandaripelbagaipihak
(mana-manajawapan yang munahsabah)

b. langkah
- penguasaanilmu
- penguasaankemahiran ICT
- kewangan
- modal insan
- kerjasamasemuapihak
 (mana-manajawapan yang munahsabah)
10
7
 -musyawarah
-muzakarah
 -bijaksana
- berdayasaing
- pembangunandanpenyelidikan
- Penguasaanilmupengetahuan
- berkemahiran
- bijakmengambilpeluang
- beranimengambilrisiko

10
8
Rumusan
-pengetahuan yang diperoleh
-iktibarkepadadiri, bangsadannegara
-harapanuntukmasadepanmalaysia yang lebihcemerlang
5

Advertisment