Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Sejarah SPM Kertas 3 Bab 1


Tajuk Umum Tugasan

TAJUK  7.0  -  TAMADUN AWAL MANUSIA.

( Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 1)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut  ;

I.              Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.         Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku
            ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

III.        Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.TAJUK 7.0 – TAMADUN AWAL MANUSIA

Tema/Tajuk  :  7.1  Bab 1 Tingkatan 4

Soalan  :

Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia. Bincangkan.
Peringatan ;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
1.  Pengenalan
Jelaskan secara ringkas tentang konsep tamadun.

5 markah
Isi dan Huraian
Memahami ciri-ciri tamadun awal dunia.
2.  Ciri-ciri tamadun awal
Terangkan ciri-ciri tamadun awal dunia iaitu ;
(a)   Mesopotamia ( 15 M )
(b)   Mesir Purba   ( 15 M )


30 markah
Menganalisis sumbangan tamadun awal dunia.
3.  Sumbangan tamadun awal dunia
Terangkan sumbangan tamadun awal dunia.

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai sebuah negara yang maju.
4.  Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai negara yang maju pada tahun 2020.
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020.15 markah
Menilai kejayaan Malaysia dalam usaha menjadi masyarakat bertamadun tinggi
5.  Kejayaan Malaysia dalam usaha meningkatkan tamadun.
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi.10 markah

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran menjadi negara yang maju pada tahun 2020.
6.  Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020.
(a)  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjadi negara yang maju pada tahun 2020. ( 5 M )
(b)  Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.   ( 5M )15 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemajuan tamadun dunia.
7.  Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia.
Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada tamadun awal dunia demi kemajuan negara kita.


10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8.  Rumusan
(a)  Pengetahuan yang diperoleh.
(b)  Iktibar kepada diri, bangsa
      dan negara.
(c)  Harapan untuk masa depan 
      negara Malaysia supaya lebih
      cemerlang.


5 markah


Cadangan Soalan Kertas 1249/3

Soalan  :

Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia.  Bincangkan.
Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan / Konsep tamadun
 1. Perkataan arab iaitu mudun dan madain.
 2. Madana mempuyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.
 3. Bahasa Inggeris iaitu civilization yang berasal daripada bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar.
 4. Bermaksud peradaban.
 5. (Dari segi Barat ) - pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan( penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran.
 6. Sarjana Barat – Gordon Childe, Darcy Riberio dan R.A. Buchanan
 7. (Dari segi Islam) – pembangunan lahiriah dan rohaniah.
 8. Sarjana Islam – Syed Naquib al-Attas dan Sarjana Barat – Richard Sullivan
 9. Ibnu Khaldun – dalam karyanya Muqaddimahmenggunakan istilah umran (tanah yang didiami secara tetap) dan istilah hadarah (hidup di bandar).

5
2
Ciri-ciri tamadun awal

(a)  Mesopotamia
 1. ada negara kota
 2. Negara kota terbahagi kepada kawasan utama iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan.
 3. Setiap Negara kota ada kubu pertahanan
 4. Pelbagai pintu gerbang menunjukkan kekayaan
 5. Dalam kota terdapat istana/ rumah kediaman/ rumah ibadat/ rumah kedai/ pasar/ jalan yang lurus dan lebar.
 6. Pusat kota ialah rumah ibadat.
 7. Setiap kota ada unit politik dan agama tersendiri.
 8. Jalan laut, bandar atau negara menghubungkan wilayah di sekitarnya.
 9. Jalan Sumeria dan kota Mari.
 10. terbahagi kepada golongan pemerintah dan golongan rakyat.
 11. Pemerintah – raja,ketua, pendeta, ketua tentera dan golongan bangsawan.
 12. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba.
 13. Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba.
 14. bentuk teokrasi
 15. raja dianggap tuhan/ wakil tuhan/ pemilik negara kota.
 16. Masyarakat Mesopotamia tidak menyembah tuhan mereka.
 17. Kecuali Raja Naramsin memaksa penduduk Akkad menyembahnya. Digelar Raja Empat Penjuru Alam.
 18. Raja sebagai ketua pentadbir/ ketua tentera/ ketua pendeta.
 19. lebihan hasil pertanian, meninggalkan pekerjaan dari petani ke peniaga.
 20. Perdagangan amat penting
 21. Tidak menghasilkan bahan mentah
 22. Barangan yang dibawa masuk seperti logam, kayu kayan, emas, dan perak.
 23. Pengusaha/ pembuat tekstil
 24. Barang tembikar
 25. Alat keperluan harian
 26. Tukang rumah untuk rumah kediaman yang banyak
 27. tulisan bergambar berbentuk symbol
 28. dikenali cuneiform
 29. berbentuk pepaku
 30. Raja sebagai ketua agama.
 31. Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat.
 32. Fungsi ziggurat sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan dan pusat penyimpanan khazanah negara.

(b)  Mesir Purba

 1. ada nome atau daerah
 2. pusat pentadbiran bermula di Thinis berhampiran sungai Nil kemudian ke Bandar Thebes.
 3. Bandar penting seperti Heliopolis, Fayoum dan Abydos.
 4. Bandar adalah tempat kediaman firaun.
 5. Pusat pemerintahan
 6. Pelabuhan penting
 7. Pusat keagamaan
 8. Pusat tumpuan penduduk.
 9. Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci.
 10. Jawatan firaun diwarisi turun-temurun.
 11. Firaun dianggap jelmaan Tuhan Horus.
 12. Firaun digelar Raja Matahari, anak tuhan Matahari Amon-Re.
 13. Firaun juga ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan.
 14. Golongan rakyat bebas- petani, pedagang dan artisan.
 15. Lapisan bawah- hamba.
 16. Diterajui oleh firaun.
 17. Golongan bangsawan – menjalankan pentadbiran,menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan.
 18. Golongan bangsawan – pegawai, penasihat dan gabenor.
 19. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba.
 20. Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba.
 21. Rahib mentadbir hal keagamaan
 22. Jurutulis – menulis rekod kerajaan.
 23. Wanita memiliki status yang tinggi. Firaun Hathepshut
 24. Penenunan
 25. pembuatan tembikar
 26. tekstil
 27. kertas
 28. perlombongan emas
 29. pengangkutan air
 30. pelabuhan-pelabuhan seperti ThebesMemphis, Fayoum dan Heliopolis.
 31. tulisan kombinasi gambar dan simbol
 32. dikenali hieroglif
 33. berkembang dari hieroglif, hieratik dan demotic.
 34. Percaya kepada konsep  
 35. politeisme
 36. tuhan mesir dikait dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum(Tuhan Langit) dan Amun(Tuhan Angin).
 37. Percaya kehidupan selepas mati.
 38. Mayat disimpan dan dijaga dengan baik
 39. Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat
 40. Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran
15
15
3
Sumbangan tamadun awal dunia
 1. Kod Undang-undang Hammurabi.
 2. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.
 3. Hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan.
 4. Berbeza mengikut susun lapis masyarakat.
 5. Mengandungi 282 undang-undang.
 6. Dipahat pada tembok dan tiang besar.
 7. Menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia.
 8. Berjaya elak permasalahan di kalangan masyarakat.
 9. Mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat.
 10. Membantu peradaban Mesopotamia bertahan dalam jangka masa yang panjang.
 11. Seorang bangsawan patah tangan bangsawan lain, tulangnya akan dipatahkan.
 12. Seorang bangsawan cedera mata /patah tangan rakyat biasa, bangsawan didenda satu wang perak.
 13. Sistem tulisan.
 14. Melahirkan jurutulis.
 15. Jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat agar dapat direkodkan.
 16. Dalam perdagangan, urusan jual beli ada resit, nota dan surat kredit.
 17. Melahirkan tradisi kesusasteraan.
 18. Contoh epik Gilgamesh.
 19. Epik mengandungi falsafah dan cara hidup.
 20. Ilmu astronomi.
 21. Ilmu matematik.
 22. Penciptaan kalendar berasaskan sistem solar.
 23. Katalog 500 jenis ubat-ubatan dan sampel penggunaannya.
 24. Penciptaan roda.
 25. Digunakan untuk peperangan / aman.
 26. Penciptaan kincir air.
 27. Untuk mengalirkan air ke kawasan tandus / meningkatkan hasil pertanian/mengawal banjir.
 28. Kapal layar.
 29. Pengangkutan beroda.
 30. Mampu menguasai jalan darat / jalan laut.
 31. Mampu berhubung dengan wilayah India /wilayah kawasan laut Mediterranean.
 32. Cara membuat batu bata daripada tanah liat.
 33. Mencipta arca / tiang batu.
 34. Contoh patung Raja Gudea.
 35. Seni bina zigurat.
 36. Mewujudkan empayar pertama di dunia semasa kerajaan Akkad.
 37. Raja Sargon berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di selatan Mesopotamia.
 38. Pembentukan masyarakat yang berestetika.
 39. Seni bina piramid.
 40. Teknik pembinaan bangunan menggunakan batu bata.
 41. Mencipta kertas menggunakan pokok papyrus.
 42. Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan.
 43. Sistem hieroglif.
 44. Sistem pendidikan untuk kanak-kanak.
 45. Institut pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat.
 46. Pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan.
 47. Ilmu geometri, matematik dan sains.
 48. Pengawalan air sungai Nil.
 49. Melahirkan pengamal perubatan.
 50. Proses memumiakan mayat.
 51. Pengawalan aliran air Sungai Nil.
 52. Perkembangan ilmu matematik.
 53. Mencipta system pengairan.
 54. Pembinaan tembok pengairan.
 55. Pembinaan terusan.
 56. Sistem calendar 365 hari.
 57. Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan.
 58. Konsep anak syurga
 59. sistem pemerintahan monarki
 60. gelaran raja ke maharaja
 61. pembinaan sistem pengairan
 62. terusan untuk mengelakkan banjir
 63. teknologi pembajakan
 64. penciptaan cangkul dan sabit
 65. sistem tulisan ideogram berkembang secara evolusi
 66. Mengamalkan pemujaan roh nenek moyang
 67. Menyembah tuhan syurga (shang-ti) dan tuhan bumi (Tu).
 68. Melakukan penyembahan terhadap sungai, bukit dan gunung.
 69. Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban.
 70. Upacara penyembahan diketuai oleh golongan bomoh.
 71. Mempercayai ramalan.
 72. Upacara penilikan / ramalan menggunakan tulangoracle.
 73. Mempercayai konsep Yin dan Yang.
 74. Mempercayai konsep Feng Hsui.
 75. Falsafah perang Sun Tzu, karyanya ialah The art of war.
 76. Sistem calendar 30 hari sebulan 360 hari setahun.
 77. Perancangan bandar.
 78. Pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik.
 79. Peningkatan mutu bahan binaan.
 80. Pembinaan batu bata menggunakan pembakaran suhu yang tinggi.
 81. Sifat keterbukaan.
 82. Membuat hubungan dan bertukar pandangan dengan pihak lain.
 83. Hubungan dengan pihak lain membolehkan pertukaran teknologi.
 84. Kesesuaian pengaruh dari luar dengan keadaan dan suasana tempatan.
 85. Keamanan dan kedamaian menjadi tunjang kekuatan sesebuah bangsa.15


4
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020.
1.     Menguasai ilmu pengetahuan
2.     Menguasai kemahiran
3.     Menjamin keamanan dan kedaulatan negara
4.     Mengekalkan perpaduan kaum
5.     Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia
6.      Kreatif dan inovatif
7.     Menggalakkan pelaburan asing
8.     Memperkukuhkan pusat kewangan
9.     Menaik taraf infrastuktur
10.  Menambah tenaga mahir
11.  Mewujudkan perdagangan bebas
12.  Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
13.  Mengurangkan karenah birokrasi
14.  Memberikan bantuan modal
15.  Meningkatkan teknologi ICT
16.  Peningkatan pendidikan
17.  Perlu pembaharuan
18.  Pengangkutan
19.  Perhubungan
20.  Kesihatan
21.  Memajukan pertahanan
22.  Mengadakan pertukaran teknologi
23.  Menarik pelabur asing
24.  Dihantar belajar ke luar Negara
25.  Program galak rakyat
26.  Memajukan pelancongan
(mana-mana yang munasabah)
15
5
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi
Pendidikan
1.       Hubungan pendidikan bermutu
2.       Pusat kecemerlangan pendidikan
3.        Unversiti berkembar dengan universiti  terkenal di luar negara
4.       Membina universiti di setiap negeri di Malaysia
Pelancongan
5.       Pengiktirafan UNESCO
Perindustrian
6.       Pembuatan otomobil/indusri berat
7.       Menyediakan zon perdagangan bebas
8.       Sektor perkilangan
9.        Industri elektronik
10.     Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI)
11.     Koridor raya multimedia
12.     Penganjuran sukan antarabangsa
Pusat Kewangan
13.     Pusat kewangan Islam
14.     Pusat kewangan
15.     Pusat tumpuan ekonomi
16.     Pelopor hub halal dunia
17.     System bank pusat kukuh
Pertanian
18.     Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelpa sawit)
19.     Bioteknologi
20.     Menjadikan pertanian satu industri
21.     Pusat pengeluaran herba
Perlombongan
22.     Petrokimia
23.     Pelaburan dalam petroleum di luar negara
Sistem pengangkutan dan perhubungan
24.     Pengangkutan tambang murah
25.     Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia
26.     Industry perkapalan
27.     Industry pembuatan kapal

28.     Sumber asli
29.     Eksport
30.     Gejala sosial
31.     Masalah kemiskinan
32.     Kadar pengangguran tinggi
33.     Teknologi rendah
(mana-mana yang munasabah)
10
6
Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020
A)    Cabaran
Kewangan:
1.     Kekurangan modal
2.     Nilai mata wang turun naik/spekulasi
Pelaburan:
3.     Kejatuhan pasaran saham
4.     Pelabur berpindah ke negara lain
5.     Masalah menarik pelabur asing
Teknologi
6.     Teknologi masih rendah
7.     Masih bergantung kepada teknologi luar
Globalisasi
8.     Pengiktirafan oleh negara-negara maju
9.     Persaingan dengan negara maju
10.  Salah guna laman sesawang
Pasaran
11.  Menembusi pasaran antarabangsa
12.  Pasaran terhad
13.  Tekanan/sekatan negara maju
Tenaga kerja
14.  Kurang mahir
15.  Bergantung kepada negara luar
16.  Ramai tenaga mahir
17.  Kurang pengetahuan
Gejala sosial
18.  Keruntuhan ahklak
19.  Dadah
20.  Nilai-nilai kemanusiaan pudar
B)    Langkah
Penguasaan ilmu
21.  Menjadi hubungan pendidikan
22.  Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa
23.  Pendidikan sepanjang hayat
24.  Melahirkan modal insan
25.  Pendidikan maya
26.  Pendidikan ke luar negara
Kemahiran
27.  Penguasaan ICT

28.  Memperkukuhkan perpaduan rakyat

29.  Meneroka teknologi baru

30.  Meningkatkan R&D

31.  Memastikan Wawasan 2020 dicapai

32.  Konsep 1 Malaysia

33.  Meneruskan dasar ekonomi baru

34.  Meningkatkan mutu pendidikan

35.  Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal

36.  Meneroka pasaran baru

37.  Menjadikan minda rakyat kelas pertama

38.  Menjadi pusat kecemerlangan ilmu
5
5
7
7. Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia.
Nilai-nilai murni

 1. kerjasama/ perpaduan
 2. kegigihan/kesunggiuhan bekerja/ rajin bekerja
 3. jati diri
 4. kebijaksanaan pemimpin
 5. berdaya saing
 6. pembangunan dan penyelidikan
 7. penguasaan ilmu pengetahuan
 8. berkemahiran
 9. memanfaatkan kurniaan Tuhan
 10. bersifat inovatif dan reaktif
 11. bersifat kreatif
 12. cekal
 13. pentadbiran teratur
 14. berani
 15. bercita-cita/ berwawasan

10
8
8.  Rumusan
 1. pengetahuan yang diperoleh
 2. kepada diri, bangsa dan Negara cx
 3. faktor perdagangan
 4. persahabatan
 5. mencapai hasrat wawasan 20205

Advertisment