Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Sejarah SPM Kertas 3 Bab 10


Tajuk Umum TugasanTAJUK 9.2 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

( Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 )


Berdasarkan tajuk di atas, calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.              Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.

III.           Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

( Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 )

Soalan:

Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan implikasinya kepada negara kita.

Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami sebab-sebab kedatangan imigran atau buruh asing ke Tanah Melayu.


1.  Pengenalan

     Jelaskan secara ringkas faktor-faktor
     kedatangan imigran atau buruh asing ke  
     Tanah Melayu.5
markah


Isi
dan Huraian

Memahami cara-cara kemasukan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu.

2.  Cara-cara kemasukan buruh asing ke  
     Tanah Melayu

      Huraikan cara-cara kemasukan buruh asing
      ke Tanah Melayu.

      (i)   Buruh dari Cina     (15 M)

      (ii)  Buruh dari India     (15 M)
     


30 markah

Menganalisis kesan kemasukan imigran China dan India ke Tanah Melayu.


3.  Kesan/ akibat kehadiran buruh asing ke 
     Tanah Melayu.

     Jelaskan kesan kemasukan buruh Cina dan
      India ke Tanah Melayu. 


15
MarkahMengaplikasikan: perpaduan kaum dipupuk demi menjamin keharmonian dan keamanan negara.


4.  Cara memupuk semangat perpaduan kaum
     di negara kita.

     Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di
     Malaysia, bagaimanakah anda berusaha
     untuk memupuk perpaduan kaum?

    


15 markah
Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh


Menilai hasil perpaduan kaum yang terbentuk di negara kita.


5.  Keberkesanan hasil daripada kewujudan    
     perpaduan kaum di Malaysia.

     Berdasarkan tinjauan anda, jelaskan kebaikan   
     yang diperolehi negara Malaysia ekoran
     daripada wujudnya perpaduan kaum.
10 markah

Mencipta/ Menjana idea

6.  Cabaran memupuk perpaduan dalam
     masyarakat majmuk di Malaysia.

     a)  Jelaskan cabaran memupuk semangat
           perpaduan dalam kalangan masyarakat
           majmuk di Malaysia.   (5 M)

b)    Nyatakan usaha-usaha untuk mengatasi
      cabaran dalam memupuk semangat 
      perpaduan di Malaysia.   (5 M)

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada

7.  Iktibar daripada kesan semangat
     perpaduan dalam kalangan masyarakat
     majmuk di Malaysia.
     
     Nyatakan iktibar yang boleh diperolehi 
     daripada kesan semangat perpaduan dalam
     kalangan masyarakat majmuk di Malaysia.

10 markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

8.  Rumusan

  • Pengetahuan yang diperolehi.
  • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
  • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.

5 markah

TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

Soalan:

Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan implikasinya kepada negara kita.


Soalan
Isi dan Huraian
Markah

1

Pengenalan
Jelaskan secara ringkas faktor-faktor kedatangan imigran atau buruh asing ke Tanah Melayu.

1          Kepesatan sektor pertanian komersil
2          Kepesatan sektor perlombongan
3          Keperluan tenaga buruh di Tanah Melayu.
4          Galakan daripada pihak British
5          Buruh India dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah
6          Buruh Cina dibawa untuk bekerja di lombong bijih timah
7          Faktor-faktor negara asal menjadi pendorong ke Tanah Melayu
8          Kedatangan buruh Cina dan India tidak dihalang oleh orang Melayu
9          Wujudnya hubungan tradisi antara India dan China dengan Tanah
            Melayu.
10        Kemakmuran Tanah Melayu
11        Perusahaan getah/bijih timah pesat membangun
12        Peluang pekerjaan yang banyak
13        Kestabilan politik di Tanah Melayu
5


2

Huraikan cara-cara kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu.

(i)   Buruh dari Cina     (15 M)

A1        Sistem Tiket Kredit
A2        bakal imigran dikumpul oleh Kheh –tau (ketua)
A3        Imigran (sinkheh) diawasi oelh nakhoda kapal atau agensi buruh
A4        Agensi buruh telah menerima bayaran daripada bakal majikan
A5        Golongan Sin Kheh membuat perjanjian akan menjelaskan hutang
            secara bekerja dengan majikan dalam tempoh tertentu
A6        Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju
A7        Apabila tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh
A8        Pemborong buruh akan mendapatkan majikan untuk imigran.
A9        Sistem Pengambilan kakitangan
A10      Majikan menhantar wakilnya ke China untuk mendapatkan buruh.
A11      Perbelanjaan dan tambang buruh dibiayai oleh majikan
A12      Pegawai yang dihantar mengiringi buruh hingga tempat majikan.
A13      Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
A14      Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di Negara China.
A15      Pegawai ini dilantik oleh sesebuah rumah kongsi
A16      Perbelanjaan dibiayai oleh pegawai sehingga sampai di rumah kongsi
A17     Buruh akan diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi

(ii)  Buruh dari India     (15 M)
     
B1        Sistem Buruh Bebas
B2        Buruh India datang sendiri dengan biayaan masing-masing
B3        Kedatangan mereka diaturkan oleh orang/kumpulan tertentu
B4        Mereka bebas memilih tempat dan jenis pekerjaan

B5        Sistem Kontrak
B6        Tambang ke Tanah Melayu dibiayai oleh majikan
B7        Buruh bekerja dengan majikan dalam jangka masa tertentu.
B8        Antara 1 hingga 3 tahun
B9        Mereka dibayar dengan bayaran minimum
B10      Antara 4 hingga 13 sen sehari
B11      Sering berlaku pemerasan/penindasan
B12      Disifatkan sebagai satu bentuk perhambaan

B13      Sistem Kangani
B14      Kangani diberi lesen untuk mendapatkan buruh di India
B15      Kangani dihantar pulang ke India untuk mencari buruh
B16      Kangani diberi wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan
            buruh ke Tanah Melayu.
B17      Seseorang kangani dijadikan agensi yang membawa masuk pekerja
            asing.30

3

Jelaskan kesan kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu. 

1      Pembentukan masyarakat pelbagai kaum.
2      Penempatan yang berbeza
3      Orang Melayu tinggal di kampong / di luar Bandar.
4      Orang India di estet / ladang
5      Orang Cina di lombong / bandar
6      Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi.
7      Orang melayu bertani / miskin.
8      Orang India menjadi buruh
9      Orang Cina menjadi peniaga / berkeja di lombong.
10     Bahasa pertuturan yang berbeza.
11     Tidak terdapat kesepaduan di kalangan penduduk.
12     Interaksi / hubungan social tidak meluas.
13     Menyulitkan proses perpaduan nasional.
14     Sistem pendidikn yang berbeza / sistem vernacular.
15     Meningkatkan / mengembangkan ekonomi.
16     Wujud perbezaan / jurang sosial.
17     Memajukan sektor perladangan / perlombongan.
18     Pertambahan penduduk.
19     Perkahwinan campur.
20     Wujud kepelbagaian kebudayaan

( Mana-mana jawapan yang munasabah)
15
4

Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah anda berusaha untuk memupuk perpaduan kaum?

1      Sukatan pelajaran sekolah yang sama.
2      Penubuhan sekolah wawasan.
3      Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan.
4      Pengamalan kebudayaan.
5      Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati
6      Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama.
7      Sukan untuk semua.
8      Program Latihan Khidmat Negara / PLKN.
9      Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga.
10    Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan   
        kewarganegaraan.
11    Perkahwinan antara kaum digalakkan.
12    Menggunakan bahasa kebangsaan semasa berkomunikasi.
13    Mengamalkan budaya yang baik.
14    Menghormati kebudayaan kaum lain.
15    Mengadakan aktiviti perkhemahan yang melibatkan pelbagai kaum.
16    Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum.
17    Menyertai pelbagai aktiviti anjuran sekolah.
18    Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum.

( Mana-mana yang munasabah )15

5

Berdasarkan tinjauan anda, jelaskan kebaikan yang diperolehi negara Malaysia ekoran daripada wujudnya perpaduan kaum.

1      Memastikan keamanan negara berkekalan
2      Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat
3      Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara
4      Mengelak daripada penjajahan kuasa asing
5      Memastikan ekonomi negara terus berkembang
6      Dapat menarik kedatangan pelabur asing
7      Akan dihormati oleh negara luar
8      Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat
9      Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
10    Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak
        ansur kaum
11     Menghindarkan perbalahan atau pergaduhan kaum
12     mewujudkan kestabilan politik
13     memakmurkan ekonomi
14     menanam semangat patriotisme
15     mempertahankan negara daripada sebarang ancaman musuh
        
         (Mana-mana jawapan munasabah)10

6

a)  Jelaskan cabaran memupuk semangat perpaduan dalam kalangan
      masyarakat  majmuk di Malaysia.   (5 M)

A1     Sikap mementingkan diri sendiri
A2     Kurang kesedaran
A3     Kurang kerjasama
A4     Pengaruh media massa
A5    Tidak bersikap terbuka sesama kaum
A6    Semangat perkauman yang kuat
A7    Kurang semangat patriotisme
A8    Kurang komunikasi antara kaum
A9    Tidak menghormati budaya dan agama kaum lain
A10   Kurang semangat kejiranan

( mana-mana munasabah)b)  Nyatakan usaha-usaha untuk mengatasi cabaran dalam memupuk
     semangat perpaduan di Malaysia.   (5 M)

B1     Bersama-sama berganding bahu memajukan negara
B2     Berusaha gigih demi masa depan negara
B3     Menekankan kemajuan dari sudut dunia/akhirat
B4     Memajukan ekonomi/politik/sosial
B5     Menjadi modal insan terbilang/memiliki personaliti unggul
B6     Mendapatkan pendidikan berkualiti/berprestasi tinggi
B7     Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa
B8     Berfikiran kritis/kreatif dalam memajukan bangsa
B9     Mencipta inovasi/nilai baru/ciptaan baru
B10   Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran
B11   Sentiasa mengamalkan sahsiah/sikap/moral yang baik
B12   Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda
B13   Mematuhi ajaran agama
B14   Memelihara jati diri
B15   Mengamalkan budaya hidup sihat
B16   Perbezaan warna kulit/agama/bangsa diketepikan
B17   Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
B18   Mengekalkan keamanan
B19   Bertolenrasi dalam kalangan masyarakat
B20   Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka

( Mana-mana yang munasabah )10

7

Nyatakan iktibar yang boleh diperolehi  daripada kesan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia.

1.           Mengetepikan perbezaan bangsa dan agama
2.           Mengamalkan sikap berkerjasama
3.           Bertolak ansur/tolenrasi
4.           Sanggup berkorban
5.           Mematuhi undang-undang
6.           Menjaga keamanan
7.           Kebijaksanaan dalam kepimpinan
8.           Permuafakatan anatar kaum
9.           Kesungguhan dalam perjuangan
10.        Menepati janji
11.        Amalan bersaudara
12.        Memberi bantuan kepada mereka yang mememerlukan
13.        Berakhlak mulia
14.        Tidak mudah berputus asa

          (mana-mana munasabah)10
8
Rumusan

1     Kemajuan dan kemakmuran tanah Melayu telah berjaya menarik minat   
       imigran untuk datang ke Tanah melayu
2     Berbangga dengan negara kita yang menjadi tumpuan pendatang asing
3     Masyarakat tempatan lebih bergiat, berinisiatif dan bersedia
       mengusahakan sendiri kekayaan negara
4     Pengetahuan yang diperolehi.
5     Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
6     Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.5

Advertisment